İnsani İkamet İzni Kimler Alabilir - İkamet izni Çalışma İzni Vatandaşlık Uluslararası koruma MOBDEKOM

Etiketler

İnsani İkamet İzni Kimler Alabilir

insani ikamet izni

İnsani İkamet İzni Nedir?İnsani İkamet İzni Kimler Alabilir? İnsani İkamet İzni Alma Şartları Nelerdir?

İnsani İkamet İzni İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?


İnsani ikamet izni  özel bir ikamet türüdür diğer ikamet izni türlerinin verilemediği özel durumlarda insani ikamet izni verilir.
Örneğin Türkiye' de  herhangi bir sebepten vize ihlalinde olan yabancı vatandaşlar Türk çocuğu veya tedavisini ülkesinde mümkün olmaması veya yolculuk ciddi bir risk teşkil ediyorsa göç idaresi tarafından insani ikamet izni verilir.  

6458 sayılı kanunda açıkça hükümler belli edilmiştir

İnsani ikamet izni

MADDE 46 – (1) Aşağıda belirtilen hâllerde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan, Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla, valiliklerce insani ikamet izni verilebilir ve bu izinler uzatılabilir:

a) Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda

b) Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde

c) 55 inci madde uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında

ç) 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelere göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda

d) Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince

e) Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında

f) Olağanüstü durumlarda

(2) İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

İnsani ikamet izninin iptali veya uzatılmaması

MADDE 47 – (1) İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.